Гоце Пачемски

Како некогашен новинар, па потоа и еден од првите портпароли на државни институции во земјава, Гоце е уникатен пример дека со многу работа, постојано учење и љубов кон она што го работите, дури и од електроинженер може да „излезе“ добар специјалист за односи со јавност и комуникациски менаџмент.